Krynicki Ruprecht Nott von Otter
Pleschinski Wessel Krapp Bamberger Symphoniker
Berliner Ensemble Happel Mauser Hampson
Seiler Pregadien Ortheil  
Krueger Kuusistopo    
Wedemeier Forsberg